2012
 International 1000yd Benchrest Postal Match
Virginia 1000yd BR Club Results
3rd Postal Match 
Light Gun Class & Heavy Gun
Class Competitor Group Score Group Score Group Position Score Position Score
Agg. Agg
LG B Ramsey 4.605 50.1 1.545 50.1 3.075 1 50.1 1
LG E Ryan 4.756 49.1 3.972 50.1 4.364 2 49.6 3 Small Group
LG J O'Hara 4.429 48.1 5.17 39.0 4.7995 3 43.55 18 B Ramsey - 1.545"
LG C Earheart 6.898 43.1 4.437 42.0 5.6675 4 42.55 20
LG D Renegar 5.998 35.0 5.454 49.0 5.726 5 42 22 Top 5 Agg - 
LG S Taylor 5.864 49.3 5.876 48.1 5.87 6 48.7 4 4.7264"
LG J Lorenz 6.019 42 6.326 47 6.1725 7 44.5 15
LG S Reimers 6.600 50.1 6.266 49.2 6.433 8 49.65 2 Top 10 Agg - 
LG L Bryant 6.183 48.1 7.181 45.0 6.682 9 46.55 7 5.5788"
LG W Ice 5.954 48.1 8.043 45.0 6.9985 10 46.55 5
LG S Lowman 5.42 45 8.68 47 7.05 11 46 8 Agg. All Competitors 
LG H Brewer Jnr 5.935 49 9.368 42.0 7.6515 12 45.5 10 8.3796"
LG K House 11.34 43 4.179 47.0 7.7595 13 45 13
LG J Green 6.485 44.0 9.155 45.1 7.82 14 44.55 14 Highest Scoring Target
LG B Rosen 9.587 44.1 6.872 37.0 8.2295 15 40.55 25 B Ramsey - 50.1 & 50.1
LG R John 7.374 47.3 9.244 43 8.309 16 45.15 11 E Ryan - 50.1
LG J Isaacson 8.465 47.1 9.314 44.0 8.8895 17 45.55 9 S Reimers - 50.1
LG R Lowman 11.72 36 6.16 47.1 8.94 18 41.55 23
LG JC Jarrell 5.815 49.0 12.685 36.0 9.25 19 42.5 21 Top 5 Agg - 
LG L Prince (non IBS) 7.741 47.1 11.601 46.0 9.671 20 46.55 6 48.92
LG M Packett 10.878 42.1 8.652 45.2 9.765 21 43.65 17
LG M Gaizauskas 11.067 46.0 11.626 42.0 11.3465 22 44 16 Top 10 Agg - 
LG D Croft 10.0 32 14.835 35.0 12.434 23 33.5 27 47.475
LG M Wallace 12.084 46.1 12.893 39.0 12.4885 24 42.55 19
LG G Nicholoson 19.396 44.1 6.528 46.1 12.962 25 45.1 12
LG T Jenkins 13.595 44.0 14.195 38.0 13.895 26 41 24 Agg. All Competitors 
LG R Hornick 17.022 41.0 10.981 39 14.0015 27 40 26 44.313
LG C Gray 0 on 10.953 46
Small Group
HG M Gaizauskas 3.978 100.5 5.283 89.0 4.6305 1 94.75 4 M Gaizauskas - 3.978"
HG L Bryant 5.731 98 8.216 93 6.9735 2 95.5 3 Top 5 Agg.
HG M Packett 7.623 65 7.545 86 7.584 3 75.5 21 6.985
HG R Lowman 7.318 76 8.318 95.3 7.818 4 85.65 16
HG K Whinpisinger 8.759 90 7.078 97.3 7.9185 5 93.65 7 Top10 Agg.
HG S Taylor 5.524 96.1 10.897 95.2 8.2105 6 95.65 2 7.713
HG D Renegar 6.469 85 10.17 89.1 8.3195 7 87.05 14
HG B Ramsay 7.932 83.1 8.744 76 8.338 8 79.55 18 Agg. All Competitors
HG J Green 8.877 88 8.316 91.0 8.5965 9 89.5 11 9.460
HG B Rosen 9.606 87 7.872 91 8.739 10 89 12
HG S Lowman 10.042 74 8.108 79.0 9.075 11 76.5 20 Highest Scoring target
HG E Ryan 7.671 91 10.73 96.2 9.2005 12 93.6 8 M Gaizauskas - 100.5
HG R Hornick 12.514 81 6.496 86 9.505 13 83.5 17
HG T Jenkins 9.203 96.2 10.338 93.2 9.7705 14 94.7 5 Top 5 Agg.
HG K House 11.277 88.0 9.244 90 10.2605 15 89 13 95.27
HG W Ice 11.011 95.2 10.13 94.1 10.5705 16 94.65 6
HG H Brewer Jnr 11.82 94.1 9.386 97.4 10.603 17 95.75 1 Top10 Agg.
HG J Isaacson 12.288 96.4 9.236 83 10.762 18 89.7 10 93.815
HG G Nicholson 13.883 91 9.643 81 11.763 19 86 15
HG M Wallace 8.725 94.2 15.439 86.2 12.082 20 90.2 9 Agg. All Competitors
HG C Gray 13.14 78 13.087 81.1 13.1135 21 79.55 19 87.293
HG D Croft 13.492 53 15.121 70 14.3065 22 61.5 22
HG J Lorenz 9 on 5.791 87.0
HG S Reimers 6.365 88 9 on