2012
 International 1000yd Benchrest Postal Match
Virginia 1000yd BR Club Results
2nd Postal Match 
Light Gun Class & Heavy Gun
Class Competitor Group Score Group Score Group Position Score Position Score
Agg. Agg
Light Gun
LG J Isaacson 5.253 48.1 3.777 48.0 4.515 1 48.05 1
LG J O'Hara 4.801 43 4.356 48 4.5785 2 45.5 9 Small Group
LG L Bryant 2.726 47 7.536 43.1 5.131 3 45.05 11 L Bryant - 2.726"
LG R McMichael 4.221 49 6.595 46.0 5.408 4 47.5 3
LG B Rosen 6.9 47.1 6.095 47.0 6.5145 5 47.05 6 Top 5 Agg - 
LG C Earhart 9.296 45.0 3.801 50.2 6.5485 6 47.6 2 5.229
LG H Brewer Jr  7.706 45 5.463 39.0 6.5845 7 42 16
LG S Lowman 6.958 46.1 6.469 44.0 6.7135 8 45.05 12 Top 10 Agg - 
LG M Wallace 6.356 49.2 7.493 45.0 6.9245 9 47.1 4 5.997
LG S Reimers 8.477 36 5.626 37.0 7.0515 10 36.5 21
LG J Green 7.146 41.0 7.174 42.0 7.16 11 41.5 18 Agg. All Competitors 
LG M Gaizauskas 9.873 38 4.498 49.0 7.1855 12 43.5 14 7.856
LG S Taylor 6.153 42 9.789 45.0 7.971 13 43.5 13
LG G Nicholson 10.566 42.0 5.738 48.2 8.152 14 45.1 10 Highest Scoring Target
LG W Ice 7.04 46 9.685 39.0 8.3625 15 42.5 15 C Earhart - 50.2
LG E Ryan 8.325 48.0 9.793 46.1 9.059 16 47.05 7
LG D Woodall 10.320 44.1 9.283 48.1 9.8015 17 46.1 8 Top 5 Agg - 
LG M Packett 10.73 47.2 8.890 47.0 9.81 18 47.1 5 47.47
LG R Hornick 9.535 41 12.545 43.0 11.04 19 42 17
LG K House 10.919 31.0 11.308 47.1 11.1135 20 39.05 19 Top 10 Agg - 
LG J Lorenz 15.287 41 15.429 34 15.358 21 37.5 20 46.815
LG R-Dave Croft 17.198 43.1 6 on
LG G Munson 0 on 11.733 41.0 Agg. All Competitors 
LG S Sabo 9.528 44.0 4 on 44.110
LG M Zicafoose 3.173 45.0 0 on
Heavy Gun
HG W Ice 4.806 88 6.781 95.3 5.7935 1 91.65 10 Small Group
HG B Rosen 6.464 96.3 6.429 99.3 6.4465 2 97.8 1 W Ice - 4.806
HG S Taylor 6.874 86 6.885 94.1 6.8795 3 90.05 11
HG M Gaizauskas 6.493 98.4 8.964 96.2 7.7285 4 97.3 2 Top 5 Agg.
HG D Woodall 5.691 88.0 9.86 96.2 7.7755 5 92.1 8 6.925
HG L Bryant 8.573 98.2 7.569 96.2 8.071 6 97.2 3
HG S Sabo 8.224 95.3 8.356 81 8.29 7 88.15 14 Top10 Agg.
HG M Packett 7.063 95.0 9.854 90.0 8.4585 8 92.5 7 7.656
HG J Lorenz 8.685 93 8.287 91.2 8.486 9 92.1 9
HG J Green 6.616 94.1 10.643 83 8.6295 10 88.55 13 Agg. All Competitors
HG R Hornick 8.19 97.2 9.496 91 8.843 11 94.1 4 9.128
HG S Reimers 8.734 96.2 9.151 89.1 8.9425 12 92.65 6
HG G Nicholson 9.849 89 8.506 79 9.1775 13 84 18 Highest Scoring target
HG R McMichael 9.428 87.0 9.025 83.0 9.2265 14 85 17 B Rosen - 99.3
HG K House 5.263 97.3 15.495 90.0 10.379 15 93.65 5
HG E Ryan 11.205 88 10.367 86 10.786 16 87 16 Top 5 Agg.
HG S Lowman 9.011 94 13.142 72 11.0765 17 83 19 96.01
HG J Isaacson 10.13 91 16.693 84 13.4115 18 87.55 15
HG M Wallace 16.104 90.3 13.967 88 15.0355 19 89.15 12 Top10 Agg.
HG R-Dave Croft 12.261 92 9 on 94.105
HG M Zicafoose 12.855 89 0 on
HG H Brewer Jnr 8.532 95.1 0 on Agg. All Competitors
90.710