2011
 International 1000yd Benchrest Postal Match
Virginia 1000Yd BR results
4th Postal Match 
Light Gun Class & Heavy Gun
Class Competitor Group Score Group Score Group Position Score Position Score
Agg. Agg
Light Gun
LG J Green 3.376 50.3 4.682 45.0 4.029 1 47.65 3
LG J O'Hara 5.529 45.0 3.148 47.0 4.3385 2 46 11 Small Group
LG G Nicholson 4.645 43.0 5.334 49.0 4.9895 3 46 12 J O'Hara - 3.148
LG D Renegar 6.508 44 4.406 48 5.457 4 46 13
LG D Ashcraft 6.922 47 5.024 41.0 5.973 5 44 22 Top 5 Agg - 
LG B Rosen 4.484 48.1 7.483 45.1 5.9835 6 46.6 7 4.957
LG K House 4.382 43.0 8.059 48.0 6.2205 7 45.5 14
LG R Barzanti 8.177 43 4.518 49.1 6.3475 8 46.05 9 Top 10 Agg - 
LG J Isaacson 5.880 47.1 6.981 46.1 6.4305 9 46.6 8 5.626
LG W Zeller 6.724 47.1 6.26 47 6.492 10 47.05 6
LG A Carpenter 6.486 45 6.508 46.0 6.497 11 45.5 16 Agg. All Competitors 
LG H Brewer Jnr 4.886 41.0 8.191 46.0 6.5385 12 43.5 25 7.336
LG M Packett 3.930 48.0 9.312 36.0 6.621 13 42 30
LG M Wallace 7.965 48.2 5.399 49.3 6.682 14 48.75 1
LG J Lorenz 9.443 45.0 4.648 36.0 7.0455 15 40.5 32
LG B Ramsay 7.449 36.0 6.902 49.1 7.1755 16 42.55 28
LG R Lowman 9.002 41 5.436 46 7.219 17 43.5 24
LG L Bryant 10.113 46.1 4.825 42.0 7.469 18 44.05 21 Highest Scoring Target
LG E Ryan 9.473 44 5.708 48.1 7.5905 19 46.05 10 J Green - 50.3
LG JC Jarrell 8.453 46.0 6.767 49.0 7.61 20 47.5 5
LG S Lowman 7.431 32 7.831 48 7.631 21 40 33 Top 5 Agg - 
LG H Bond 10.419 36 5.057 42 7.738 22 39 34 47.93
LG K Selph 8.14 44 7.451 45.0 7.7955 23 44.5 20
LG D Nagel Jnr 9.224 47.1 6.476 48.1 7.85 24 47.6 4 Top 10 Agg - 
LG W Ice 6.290 48.1 9.582 48.2 7.936 25 48.15 2 47.2
LG G Munson 8.623 41 7.388 45.0 8.0055 26 43 27 Agg. All Competitors 
LG S Sabo 6.424 42.0 10.355 44.0 8.3895 27 43 26 44.66
LG T Jenkins 5.211 48.1 11.767 41.1 8.489 28 44.6 19
LG C Earhart 11.542 42.1 5.443 48.1 8.4925 29 45.1 17
LG S Reimers 4.201 44.0 14.223 46.1 9.212 30 45.05 18
LG T Rogers 11.562 46.2 7.758 41.0 9.66 31 43.6 23
LG S Taylor 10.806 46.0 8.803 39 9.8045 32 42.5 29
LG P Conklin 10.263 41.0 10.492 42.0 10.3775 33 41.5 31
LG R Hornick 7.055 49.0 15.636 42.0 11.3455 34 45.5 15
LG M Chambers 2 on 12.04 43
LG T Myers 4 on 17.488 25.0
Heavy Gun
Small Group
HG W Ice 4.164 90 6.751 87 5.458 1 88.50 17 W Ice - 4.164"
HG S Sabo 4.662 85 7.348 82.0 6.005 2 83.50 24
HG B Rosen 5.801 100.2 6.248 91.0 6.025 3 95.60 2 Top 5 Agg.
HG J Green 6.889 94.1 6.324 73.0 6.607 4 83.55 23 6.24"
HG J Lorenz 7.319 98.6 6.889 86.0 7.104 5 92.30 6
HG M Chambers 5.647 86 8.613 83 7.130 6 84.50 22 Top10 Agg.
HG D Nagel Jnr 8.871 93 6.318 99 7.595 7 96.15 1 7.002"
HG B Ramsay 8.796 94.2 6.695 86 7.746 8 90.10 13
HG R Hornick 6.250 82.0 9.647 87 7.949 9 84.50 21 Agg. All Competitors
HG W Zeller 9.757 98.5 7.049 77 8.403 10 87.75 19 9.95"
HG S Taylor 9.058 91 7.768 66 8.413 11 78.50 31
HG T Rogers 8.76 94.1 8.257 89 8.509 12 91.55 9 Highest Scoring target
HG M Packett 8.32 96.2 8.742 89.2 8.531 13 92.70 5 B Rosen - 100.2
HG H Brewer Jnr 7.174 99.3 9.935 87.0 8.555 14 93.15 4 Top 5 Agg.
HG J O'Hara 7.63 90 10.614 91 9.122 15 90.50 12 94.34
HG D Renegar 10.17 89 8.308 88 9.239 16 88.50 18
HG G Nicholson 9.654 85.0 9.679 94 9.667 17 89.50 15 Top10 Agg.
HG R Barzanti 11.721 85 7.8 99 9.761 18 92.15 7 93.08
HG D Ashcraft 10.315 88 9.263 94.1 9.789 19 91.05 10
HG J Isaacson 9.182 94.0 10.532 94.2 9.857 20 94.10 3 Agg. All Competitors
HG R Lowman 7.255 86 13.115 80 10.185 21 83.00 26 87.373
HG S Reimers 7.526 95.1 14.461 89.0 10.994 22 92.05 8
HG K House 14.700 74.0 7.853 91 11.277 23 82.50 27
HG S Lowman 12.443 72 10.328 89.2 11.386 24 80.60 28
HG A Carpenter 7.802 91 15.545 90.1 11.674 25 90.55 11
HG L Bryant 17.866 77 6.841 89.0 12.354 26 83.00 25
HG M Wallace 11.526 86 14.559 87.0 13.043 27 86.50 20
HG K Selph 13.039 71 13.555 89 13.297 28 80.00 30
HG H Bond 16.105 82 12.884 78.0 14.495 29 80.00 29
HG E Ryan 17.216 87 12.560 92.0 14.888 30 89.50 14
HG T Jenkins 7.409 93.2 22.678 85 15.044 31 89.10 16
HG T Myers 19.080 77.0 17.561 65 18.321 32 71.00 32
HG JC Jarrell 0 on 0 on