2011
 International 1000yd Benchrest Postal Match
Virginia 1000Yd BR results
3rd Postal Match 
Light Gun Class & Heavy Gun
Class Competitor Group Score Group Score Group Position Score Position Score
Agg. Agg
Light Gun
LG S Reimers 5.453 50.3 6.461 48.1 5.957 7 49.20 1 Small Group
LG J O'Hara 3.622 48.1 4.418 48.0 4.020 1 48.05 2 J O'Hara - 3.622"
LG L Bryant 7.456 49.1 4.68 47.0 6.068 8 48.05 3
LG S Sabo 6.824 48.0 4.49 46.0 5.657 6 47.00 4 Top 5 Agg - 
LG T Jenkins 4.169 49.0 5.287 43.0 4.728 2 46.00 5 5.286"
LG J Green 5.215 46.0 4.255 46.0 4.735 3 46.00 6
LG M Packett 10.406 47.0 7.125 45.0 8.766 15 46.00 7 Top 10 Agg - 
LG B Rosen 4.028 50.1 5.470 39.0 4.749 4 44.55 8 6.3064"
LG G Nicholson 3.256 48.0 11.53 41.0 7.393 12 44.50 9
LG M Wallace 16.253 39.0 5.73 47.2 10.992 19 43.10 10 Agg. All Competitors 
LG B Ramsay 8.835 43.0 7.763 43.0 8.299 14 43.00 11 7.5096"
LG J Lorenz 5.783 41.0 6.717 44.0 6.250 9 42.50 12
LG W Ice 6.401 40.0 6.135 44.0 6.268 10 42.00 13 Highest Scoring Target
LG K House 6.747 48.3 6.099 35.0 6.423 11 41.65 14 S Reimers - 50.3
LG C Earhart 7.128 43.0 10.954 40.0 9.041 17 41.50 15 Top 5 Agg - 
LG H Brewer Jnr 12.920 46.0 7.475 37.0 10.198 18 41.50 16 47.66
LG T Rogers 8.318 36.0 9.627 45.1 8.973 16 40.55 17 Top 10 Agg - 
LG J Isaacson 5.716 41.0 5.31 37.0 5.513 5 39.00 18 46.245
LG P Conklin 5.162 37.0 10.49 34.0 7.826 13 35.50 19 Agg. All Competitors 
LG T Myers 17.403 40.0 19.273 16.0 18.338 20 28.00 20 42.88
LG R Hornick 4 on 8.492 41.0
LG G Munson 10.320 47.2
LG S Taylor 5.201 49.3 0 on
LG P Wallace 5.834 48.2
Heavy Gun Small Group
S Reimers - 4.716"
HG S Sabo 6.862 98.1 5.801 99.6 6.332 1 98.85 1
HG B Rosen 6.22 84 6.841 86 6.531 2 85.00 17 Top 5 Agg.
HG J Green 7.433 86 6.920 95.2 7.177 3 90.60 11 7.0474"
HG G Nicholson 8.463 95 6.366 76.0 7.415 4 85.50 16
HG S Taylor 8.783 96 6.785 94 7.784 5 95.00 3 Top10 Agg.
HG J Lorenz 6.507 90 9.399 94.1 7.953 6 92.05 8 7.6379"
HG S Reimers 4.716 95.1 11.464 88.1 8.090 7 91.60 10
HG T Rogers 8.596 98.2 7.638 87.0 8.117 8 92.60 7
HG H Brewer Jnr 8.275 90.1 8.450 97.3 8.363 9 93.70 4 Agg. All Competitors
HG W Ice 10.035 91.2 7.204 95.1 8.620 10 93.15 6 9.345"
HG M Packett 10.336 96.1 6.975 88 8.656 11 92.05 9
HG K Winpisinger 7.691 95 10.396 96.2 9.044 12 95.60 2 Highest Scoring target
HG R Hornick 9.131 91 9.235 86.0 9.183 13 88.50 14 S Sabo - 99.6
HG K House 11.038 95.1 8.409 82.0 9.724 14 88.55 13
HG T Jenkins 12.814 93.1 6.780 80.0 9.797 15 86.55 15 Top 5 Agg.
HG B Ramsay 8.651 91 12.258 86.1 10.455 16 88.55 12 95.35
HG L Bryant 11.018 90 9.912 97.2 10.465 17 93.60 5
HG J Isaacson 19.306 77 8.755 77 14.031 18 77.00 18 Top10 Agg.
HG T Myers 16.216 71 23.42 82 19.818 19 76.50 19 93.82
HG M Wallace 16.16 79
Agg. All Competitors
89.734