VA 1000 2016 Season Light Gun Score Results--10 Match IBS Record  47.7   4.5136" New IBS Record!!!!
Place Name Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Match 9 Match 10A Aggregate Tie Breaker
1 Robert McMichael 48 50 42 50 50 50 47 49 48 45 47.9000 4.5461
2 Henry Brewer Jr 47 47 45 49 49 49 45 46 45 49 47.1000  
3 Jeff Green 48 41 45 48 49 47 47 44 43 48 46.0000  
4 Gary McDaniel 46 40 44 46 39 48 46 48 46 50 45.3000  
5 Donna Matthews 43 43 44 45 46 45 46 42 48 44 44.6000  
6 Steve Reimers 48 41 41 46 41 46 50 35 47 44 43.9000  
7 Steve Wargo 45 43 43 39 39 49 49 41 48 42 43.8000  
8 Eric Allread 43 37 42 45 45 45 45 45 43 45 43.5000  
9 David Matthews 44 47 41 40 49 46 46 39 49 33 43.4000 5.5666
10 Gary Nicholson 36 45 42 48 46 49 42 39 46 41 43.4000 8.5116
11 William Ice 31 41 44 36 50 48 48 39 50 45 43.2000  
12 Michael Wallace 34 36 44 47 42 39 45 45 43 44 41.9000